RSS

Tag Archives: ip tĩnh

cấu hình địa chỉ IP tĩnh trên centos(redhat or fedora)


Thiết lập một địa chỉ IP tĩnh cho các hộp Linux của bạn là khá dễ dàng. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách để làm điều đó thông qua các giao diện đồ họa và các dòng lệnh.

Thiết lập một địa chỉ IP tĩnh bằng cách sử dụng giao diện đồ họa

Nếu bạn đang sử dụng Gnome, nhấp chuột vào “System => Administration => Network”.


Từ cửa sổ Network Configuration, chọn NIC của bạn từ de tab “Devices” và click vào nút “Edit”.

Chọn “tĩnh thiết lập địa chỉ IP” và nhập địa chỉ IP, subnet mask và gateway mặc định. Click OK khi thực hiện xong.

Bây giờ trở lại cửa sổ Network Configuration, chọn tab DNS. Nhập tên máy của bạn và các máy chủ DNS của bạn.

Nhắp chuột vào “File => Save” khi bạn đang thực hiện.
Thiết lập một địa chỉ IP tĩnh bằng cách sử dụng dòng lệnh

1, Để xác định địa chỉ ip và các network interface ta dùng command:

Ifconfig –a

2, Để xem những thiết bị được kết nối vào computer từ IRQ 1 – IRQ 15 :

Cat /proc/interrupts

3, Thiết lập địa chỉ ip tạm thời cho một card mạng eth0 ta dùng command sau :

Ifconfig eth0 192.168.1.5 netmask 255.255.255.0 up

4, Cấu hình IP tĩnh cho card mạng eth0 ta tiến hành sửa files /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:

DEVICE=eth0
IPADDR=192.168.1.100
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
BROADCAST=192.168.1.255
NETWORK=192.168.1.0

Sau khi cấu hình xong tiến hành save lại và khởi động card mạng để nhận địa chỉ ip mới.

service network restart

5, Cấu hình nhiều ip cho một card mạng (card mạng ảo) : tạo một files ifcfg-eth0:1 có nội dung như sau :

DEVICE=eth0:1
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.1.99
NETMASK=255.255.255.0

Để card mạng ảo này ta cần phải dùng

service network restart

6, Cấu hình gán hostname cho Centos .Chỉnh sửa files /etc/hosts với nội dung như sau

127.0.0.0 localhost qhoa.com

7, Cấu hình định tuyến tĩnh (static route) :

Cấu hình thiết lập địa chỉ gateway mặc định

route add default gw 192.168.1.1

Tạo một tuyến đường đi tới mạng 10.0.0.0/24 qua gateway 192.168.1.254

route add 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.254 eth0

8, Cấu hình DNS client cho centos . Ta tiến hành chỉnh sửa files /etc/resolv.conf

nameserver 8.8.8.8
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220

 

Nhãn: