RSS

Tag Archives: Lighttpd

Hướng dẫn cài đặt Lighttpd với PHP5 và MySQL trên CentOS


Lighttpd là một webserver được thiết kế chạy an toàn, nhanh chóng, các tiêu chuẩn phù hợp, linh hoạt và được tối ưu hóa tốc độ cho các môi trường. Bài viết này giúp các bạn làm thế nào để cài đặt nó với PHP5 và hỗ trợ MySQL trên hệ điều hành CentOS.

1. Cài đặt MySQL

[root@server ~]# yum -y install mysql mysql-server

2. Create the system startup links for MySQL

  • [root@server ~]# chkconfig –levels 235 mysqld on
  • [root@server ~]# /etc/init.d/mysqld start


3. Tạo mật khẩu cho thư mục gốc của người dùng MySQL 

[Root @ server ~] # mysqladmin-u root password server123


4. Kiểm tra xem MySQL được kích hoạt 

[Root @ server ~] # netstat-tap grep mysql | tcp LISTEN * 0 0 *: mysql *: 19852/mysqld


5. Thiết lập mật khẩu MySQL cho hostname

[root@server ~]# mysqladmin -h localhost -u root password server123

6. Cài đặt Lighttpd

  1. [root@server ~]# rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el5/en/i386/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm
  2. [root@server ~]# yum -y install lighttpd


7. Tạo hệ thống khởi động liên kết cho Lighttpd

  • [root@server ~]# chkconfig –levels 235 lighttpd on
  • [root@server ~]# /etc/init.d/lighttpd start


8. Kiểm tra dịch vụ lighttpd

[root@server ~]# netstat -tap | grep lighttpd


9. Cài đặt PHP5

[root@server ~]# yum install lighttpd-fastcgi php-cli


10.Thêm dòng cgi.fix_pathinfo = 1 ở cuối file /etc/php.ini

  • [root@server ~]# nano /etc/php.ini
  • cgi.fix_pathinfo = 1


11. Bỏ ghi chú “mod_fastcgi” ở file /etc/lighttpd/lighttpd.conf

[root@server ~]# nano /etc/lighttpd/lighttpd.conf

server.modules = (
# “mod_rewrite”,
# “mod_redirect”,
# “mod_alias”,
“mod_access”,
# “mod_cml”,
# “mod_trigger_b4_dl”,
# “mod_auth”,
# “mod_status”,
# “mod_setenv”,
“mod_fastcgi”,
# “mod_proxy”,
# “mod_simple_vhost”,
# “mod_evhost”,
# “mod_userdir”,
# “mod_cgi”,
# “mod_compress”,
# “mod_ssi”,
# “mod_usertrack”,
# “mod_expire”,
# “mod_secdownload”,
# “mod_rrdtool”,
“mod_accesslog” )

Và sau đó bỏ ghi chú

#### fastcgi module
## read fastcgi.txt for more info
fastcgi.server = ( “.php” =>
( “localhost” =>
(
“socket” => “/tmp/php-fastcgi.socket”,
“bin-path” => “/usr/bin/php-cgi”
)
)
)


12. Khởi động lại dịch vụ lighttpd

[root@server ~]# /etc/init.d/lighttpd restart

13. Kiểm tra PHP5

[root@server ~]# nano /srv/www/lighttpd/info.php

<?php
phpinfo();
?>

14. Truy cập http://localhost/info.php để kiểm tra

15. Getting MySQL in PHP5

[root@server ~]# yum -y install php-mysql php-gd php-imap php-ldap
php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc


16. Khởi động lại dịch vụ lighttpd

  • [root@server ~]# /etc/init.d/lighttpd restart

Truy cập http://localhost/info.php để kiểm tra để kiểm tra lại

 

Nhãn: , ,