RSS

Tag Archives: samba

Cài đặt Samba Swat hỗ trợ quản lý Samba Server


samba-logo

Samba Swat là tiện ích chạy trên nền Web hỗ trợ quản lý và cấu hình Samba Server. Với Samba Swat chúng ta có thể thiết lập hầu hết các cấu hình cho Samba Server một cách dễ dàng, trực quan, và có thể thực hiện từ xa.

 

Yêu cầu:

Đã cài đặt Samba Server  ( nếu chưa cài thì xem tại đây )

Tiến hành:

Tải và cài đặt Samba Swat bằng lệnh yum:
yum –y install samba-swat

Cấu hình Samba Swat
vi /etc/xinetd.d/swat

Đặt nội dung như sau:

service swat
{
port                  = 901
socket_type      = stream
wait                  = no
only_from          = 127.0.0.1
user                  = root
server                = /usr/sbin/swat
log_on_failure    += USERID
disable              = no
}

 

Trong đó:

 • port: cổng dùng để kết nối tới Samba Swat trên giao diện web.
 • only_fom: Các địa chỉ IP được phép truy cập.
 • user: User được phép truy cập.
 • disable: Kích hoạt Samba Swat?

Lưu file và khởi động dịch vụ xinetd
service xinetd start

Mở trình duyệt nhập vào địa chỉ IP của Server đang chạy Samba Swat

samba_swat_1

Nhập tài khoản user cho phép sử dụng Samba Swat. Giao diện Web của Samba Swat như bên dưới Smile

samba_linux_2

Các tính năng chính:

 • Home: Cung cấp các tài liệu tham khảo về Samba.
 • Globals: Quản lý thông tin cấu hình.
 • Shares: Quản lý tài nguyên chia sẻ.
 • Printers: Quản lý việc chia sẻ máy in
 • Wizard: Quản lý Server type, Wins và một số tham số khác.
 • Status: Theo dõi trạng thái của Samba.
 • View: Xem thông tin cấu hình trong file /etc/samba/smb.conf
 • Password: Quản lý mật khẩu.

Samba Swat có thể thực hiện hầu hết các thiết lập cấu hình trên Samba Server. Chúng ta có thể cấu hình Samba Server từ xa thông qua giao diện web; tuy nhiên khi share một tài nguyên mới thì chúng ta lại cần phải tạo và phân quyền cho thư mục trên Server Sad smile.

Trên máy chủ share dữ liêu. Tạo một thư mục mới với tên share_swat
mkdir /share_swat

Cấp quyền cho thư mục /share_swat
chmod –R 777 /share_swat

Taoj SELinux label cho thư mục /share_swat
chcon –t samba_share_t /share_swat

Tiếp tục, trở lại giao diện Web của Samba Swat. Vào Shares. Nhập trên cần share và nhấn Create Share

samba_linux_3

Chọn tên share vừa tạo và bấm Choose Share. Thiết lập các cấu hình chia sẽ. Kết thúc ta nhấn Commit Changes

samba_linux_4

 

Vào VIEW để kiểm tra lại các cấu hình.

Tiếp tục vào STATUS bấm Restart All để khởi động lại các dịch vụ.

samba_linux_6

Bây giờ trên máy Client, chúng ta kiểm tra việc kết nối tới máy chia sẽ dữ liệu thành công chưa.

Vào Run gõ \\dia_chi_ip. Ví dụ: \\172.16.1.1

samba_linux_7

Nhập tài khoản User được phép truy cập.

samba_linux_8

Truy cập thành công!

 

Nhãn: