RSS

Tag Archives: tạo user

Tạo nhiều user cùng lúc trong Linux


Để tạo user trong linux bạn thường dùng lệnh useradd, sau đó là lệnh passwd để đặt mật khẩu cho user. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta cần tạo 1000 user cho 1000 sinh viên mới vào trường. Mỗi user tạo ra bao gồm một chuổi định danh chung, và số thứ tự của sinh viên, ứng với mã số sinh viên. Ví dụ 08520001 đến 08520999 chẳng hạn.

Phải làm sao đây? Để thực hiện điều này bạn làm như sau:

Bước 1: Tạo một file script, bằng công cụ bất kỳ, ở đây tôi dùng công cụ VI.

#vi taouser

Nhập nội dung file như sau:

clear
read -p "Nhap chuoi dinh danh user " ma
read -p "Nhap so luong user can tao " n
while [ $n -gt 0 ]
do
useradd $ma$n
echo "123456" | passwd $ma$n --stdin
n=$[ $n - 1]
done

Bước 2: chuyển đến thư mục chứa file script vừa tạo ở trên, gỡ lệnh

# bash taouser

Kết quả bạn kiểm tra lại trong file /etc/passwd sẽ thấy các user được tạo ra. Lưu ý là user tạo ra có password là 123456 như đã chọn ở trên. Một điều cần lưu ý nữa là những lệnh in màu đỏ ở trên bạn phải nhập chính xác từng khoản trắng.

Trong đó, lệnh useradd bạn có thể thêm các tham số vào nếu muốn.

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên 10/12/2011 in Linux

 

Nhãn: