RSS

Tag Archives: ubuntu

How to install Tomcat 6 on Ubuntu 10.04/Debian


Apache Tomcat is a free and open source software implementation for JavaServlets, providing support for Java Server Pages (JSP). Many popular web-based applications use servlets. You may choose to run Tomcat with either Sun’s Java implementation or the OpenJDK implementation of Java.

Because Tomcat version 6 was included in Ubuntu 10.04, installing a working Tomcat server is reasonably straightforward. However, before we can start installing Tomcat itself, we must first install Java.

 

Install tomcat 6 in ubuntu 9.04

sudo apt-get install tomcat6 tomcat6-admin tomcat6-common tomcat6-user tomcat6-docs tomcat6-examples

Start tomcat server

sudo /etc/init.d/tomcat6 start

Stop tomcat server

sudo /etc/init.d/tomcat6 stop

Restart tomcat server

sudo /etc/init.d/tomcat6 restart

Get tomcat server status

sudo /etc/init.d/tomcat6 status

After installation type http://localhost:8080 or http://serverip:8080/examples/servlets/ in your browser.Now you should see tomcat welcome page

* To enable admin web based features add the following lines to your /etc/tomcat6/tomcat-user.xml

<role rolename="manager"/>
<role rolename="admin"/>
<user name="admin" password="secret_password" roles="manager,admin"/>

* you should be able to see your manage page here http://your_ip_goes_here:8080/manager/html

* log in with the name and password you just set in /etc/tomcat6/tomcat-users.xml

* ls /var/lib/tomcat6 directory.

* you should see these directories conf, logs, webapps, work

* webapps is where your servlets will go ( or at least a xml file that points to them )

* as a test download this war file http://simple.souther.us/SimpleServlet.war

* then use the tomcat management page and select war file to deploy ( in the deploy section) to upload this file to your server

* optionally just wget http://simple.souther.us/SimpleServlet.war directly to the webapps folder

* tomcat should recognize the war file and expand it with everything you need

* browse to http://serverip:8080/SimpleServlet/

Change tomcat server to run on port 80

If you want to Change tomcat server to run on port 80 follow this procedure

You need to edit the /etc/tomcat6/server.xml file

nano /etc/tomcat6/server.xml

Now replace the part that says Connector port=”8080? with Connector port=”80?

Save and exit the file

Restart tomcat server with the following command

sudo /etc/init.d/tomcat6 restart
 

Nhãn: ,

Những câu lệnh và thao tác hữu ích trong Ubuntu


Những thao tác và thủ thuật dưới đây có thể sẽ hữu ích cho bạn khi sử dụng Ubuntu cả 2 phiên bản Desktop và Server.
sudo: khi sudo được đi kèm trước một dòng lệnh nó sẽ gọi quyền root để thực thi câu lệnh đó, và khi thực thi xong nó sẽ trả lại quyền của user bạn đang dùng.
sudo apt-get install package_name: apt-get install sẽ tiến hành cài đặt gói phần mềm và bạn muốn cài đặt phần mềm gì thì thay package_name bằng tên của gói phần mềm cần cài đặt. Và bạn gọi sudo ở trước câu lệnh để yêu cầu quyền cài đặt của người dùng cao nhất ở đây là root hoặc xác nhận từ chính bạn nếu tên người dùng của bạn thuộc nhóm người dùng root.
VD: sudo apt-get install rar
sudo apt-get remove package_name: ngược lại của apt-get install, apt-get remove sẽ gỡ bỏ một gói phần mềm nào đó trong Ubuntu. Thay package_name bằng gói phần mềm bạn muốn gỡ bỏ.
VD: sudo apt-get remove rar
touch: tạo một file mới.
VD: touch hello.txt
&&:2 ký từ && đi liên tiếp sẽ giúp bạn thực thi 2 câu lệnh với 1 dòng lệnh, tất nhiên nó sẽ thực thi 1 lệnh trước sau đó sẽ đến lệnh thứ 2. Câu lệnh dưới sẽ dùng touch để tạo một file mang tên helloworld.txt và sau đó sẽ dùng vi để mở và thêm nội dung vào file helloworld.txt
VD: touch helloworld.txt && vi helloworld.txt
wget download file dòng lệnh trên một host internet .
VD: wge http://getdeb.agetta.de/ubuntu/hardy…etdeb1_all.deb
dpkg: quản lý các gói phần mềm trong Ubuntu, muốn cài đặt 1 gói phần mềm bạn chỉ cần thêm vào tham số -i. Muốn gỡ bỏ thêm vào tham số -r. Bạn cần thêm lệnh sudo để có quyền tiến hành câu lệnh.
VD: dpkg -i ubuntu-tweak_0.3.5-1~getdeb1_all.deb #Sẽ cài đặt gói Ubuntu-Tweak
dpkg -r rar #Sẽ gỡ bỏ rar
ifconfig: các thông kết nối mạng và cấu hình mạng của máy.
ping: kiểm tra sự tồn tại của một máy tính nào đó trong mạng.
VD: ping 192.168.1.1
whereis: nếu bạn muốn biết một câu lệnh nằm ở đâu trong Ubuntu bạn chỉ gần gõ whereis câu lệnh
VD: whereis ls
find: tìm kiếm một tập tin. Câu lệnh dưới sẽ tìm trong đường dẫn thư mục /home/vunguyen tham số -name để tìm theo tên file và nếu như bạn muốn tìm file có đuôi là .txt thì chỉ gần thêm dấu * trước phần tên file mở rộng.
VD: find /home/vunguyen/ -name “*.txt”
uname -a: chỉ cần gõ là bạn sẽ biết được version của Linux kernel mà bạn đang sử dụng.
cat /etc/issue: phiên bạn hiện tại của Ubuntu bạn đang dùng.
Nếu bạn muốn tắt máy:
sudo shutdown -h now
sudo init 0
sudo halt
Hỏi: Làm thế nào để có thể xem được những kết quả được trả về trên màn hình nếu như nó quá dài?
– Nếu đang dùng Ubuntu Server hoặc trong console của Ubuntu Desktop để xem được những gì trả về trên màn hình bạn nhấn Shift + Page Up để xem những gì ở trên vàShift + Page Down để cuộn xuống dưới!
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng của mỗi câu lệnh. Bạn chỉ cần gõ thêm man vào trước câu lệnh đó.

 

Nhãn: ,